Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

پنجاه‌و‌یکمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک‌نوین افغانستان را هرچه با شکوه‌تر تجلیل نماییم!

13 میزان امسال (1395 خورشیدی) مصادف است با پنجاه‌ویکمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان. فرارسیدن این روز را به همه اعضای حزب، مائوئیست‌های بیرون از حزب و نیروها و شخصیت‌های ملی- دموکراتیک نوین کشور تبریک می‌گوییم.
پیش‌گامان ما و در پیشاپیش آن‌ها رفیق جان‌باخته اکرم یاری در 13 میزان سال 1344 خورشیدی سازمان جوانان مترقی افغانستان را تشکیل دادند و این سازمان جریان دموکراتیک نوین افغانستان (جریان شعلۀ جاوید) را به‌راه‌انداخت و مبارزات این جریان را طی چندین سال رهبری کرد.     
جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان در طی عمر مبارزاتی پنجاه‌ویک سالۀ خود مسیر مبارزاتی پر فرازونشیب و مملو از پیچ‌و خم‌ها را طی کرده است. این جنبش در طی چند سال اول حیات مبارزاتی خود در دهۀ چهل خورشیدی که عمدتاً بر مبنای خط اصولی مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی (آن زمان مائوتسه دون اندیشه) و دموکراتیک نوین حرکت می‌نمود، به بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین جریان سیاسی کشور مبدل گردید. اما با تأسف باید گفت که پس از آن، در طول تقریباً یک و نیم دهه، خط های انحرافی و رویزیونیستی بر بخش‌های مختلف آن مسلط گردید و ضربات بی‌شماری بر پیکر آن وارد گردید.
دراین‌جا لازم است یک‌بار دیگر یاد و خاطرۀ هزاران تن از رفقای جان‌باخته در زیر ساطور دژخیمان سوسیال امپریالیست و مزدوران رویزیونیست بومی شان و در پیشاپیش آن‌ها رفقا اکرم یاری، مجید کلکانی، صادق یاری، رستاخیز، سرمد، جرئت و سایر رفقای نام‌آور جنبش خود و تعهد خارایین مان را برای راه‌پیمایی در مسیر مبارزاتی ای که با خون آن‌ها سرخ و رنگین گردیده است را یک‌بار دیگر زنده کنیم. اینک بر خود می‌بالیم که شعلۀ برافروخته شده توسط پیش‌روان ما نه تنها در زیر خاکستر جاوید مدفون نگردیده است، بلکه با گذار از پیچ‌وخم‌ها و فرودوفرازهای فراوان و واردآمدن صدمات و ضربات بی‌شماری بر پیکر آن فروزان‌تر از پیش برافروخته و مشتعل است. ما باید قدرتمندانه این شعلۀ برافروخته و مشتعل را آن‌چنان قوت و توان ببخشیم که بتواند در مسیر انقلاب دموکراتیک نوین در کشور در قدم اول بر خرمن هستی اشغال‌گران و رژیم پوشالی آتش افگند و وطن را از لوث وجود آن‌ها پاک نماید. 
پنجاه‌ویکمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان مصادف است با پنجاهمین سال‌یاد برپایی انقلاب فرهنگی عظیم پرولتاریایی چین در سال 1966. ما باید درس‌آموزی‌ها از این انقلاب عظیم را، که رفیع ترین قلۀ تکاملی تا کنونی ایدیولوژی و علم انقلاب پرولتری محسوب می‌گردد، در جریان تجلیل از پنجاهمین سال‌یاد برپایی این انقلاب، عمیق‌تر و گسترده‌تر سازیم و این درس‌آموزی‌های عمیق و گسترده را در جریان پیش‌برد مبارزات جاری و آیندۀ خود قاطعانه و با دقت به‌کار‌گیریم.
پنجاه‌ویکمین سالیاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان در 13 میزان سال 1395 را در حالی تجلیل می‌کنیم که پانزده سال از آغاز تجاوز امپریالیستی به رهبری امپریالیست‌های امریکایی بر افغانستان می‌گذرد. امپریالیست‌های امریکایی و شرکاء در طی پانزده سال گذشته به جنگ تجاوزکارانه و اشغال‌گرانه علیه کشور و مردمان کشور ما ادامه داده و مرتکب فجایع بی شماری علیه آن‌ها گردیده اند. با وجود این با تأسف باید گفت که جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان تا حال قادر نگردیده اند که ضعف اساسی مبارزاتی خود یعنی عدم حضور در میدان نبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی مسلحانه علیه اشغال‌گران و رژیم دست‌نشاندۀ اشغال‌گران را خاتمه بخشیده و علیه آن‌ها در میدان نبرد قدعلم نمایند.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یک‌بار دیگر تمامی اعضای حزب، مائوئیست‌های بیرون از حزب و نیروها و شخصیت‌های دموکراتیک نوین کشور را فرا می‌خواند که تمامی اشکال مبارزاتی جاری شان را به نحو قدرتمندانه و متمرکز در خدمت مبارزات تدارکی برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران و رژیم پوشالی قرار دهند.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قویاً باورمند است که بدون این‌گونه تمرکز مبارزاتی مائوئیستی و دموکراتیک نوین در عمل، تمامی اشکال مبارزاتی غیرجنگی کنونی نیروها و شخصیت‌های مذکور، به شمول مبارزات جاری حزب ما، سرانجام ره به جایی نخواهد برد و در محیط مملو از غریو و لهیب تیر و راکت و بمب اشغال‌گران و رژِیم پوشالی از یک‌طرف و مقاومت جنگی فیودال- کمپرادوری ارتجاعی طالبانی از طرف دیگر، حتی صدایش به اندازۀ کافی به گوش توده‌های مردم در سطح کشوری، منطقه یی و بین المللی نخواهد رسید.  
حزب مصمم است که با تمام توش‌وتوان ایدیولوژیک- سیاسی، تشکیلاتی و توده یی درین مسیر مبارزاتی به صورت اصولی و سریع پیش‌روی نماید. یکی از الزامات تقویت و گسترش بیشتر ره پویی درین مسیر مبارزاتی، تأمین وحدت ایدیولوژیک- سیاسی و تشکیلاتی مائوئیست‌های بیرون از حزب با حزب است. دست‌یابی به این خواست ضروری و ممکن، از اتلاف بخش هایی از توان مبارزاتی جنبش مائوئیستی کشور در حرکت‌های خرده‌کارانه و سکتاریستی جلوگیری می‌نماید و باعث تقویت و گسترش بیشتر جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین در کشور و کوتاه شدن مسیر تدارک برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران و رژیم پوشالی خواهد شد. ما یک‌بار دیگر پیش‌نهاد می‌کنیم که یک کمیتۀ مشترک از بخش‌های مختلف جنبش مائوئیستی کشور تشکیل گردد و این کمیته بتواند در عین پیش‌برد مباحثات تیوریک به‌خاطر خاتمه بخشیدن به سوء تفاهمات، خرده اختلافات و اختلاف تراشی‌ها میان این بخش‌ها، هم‌کاری‌های عملی مبارزاتی میان بخش‌های مذکور را، عمدتاً در مسیر مبارزات تدارکی برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران و رژیم پوشالی و خاتمه بخشیدن به حضور انحصاری مقاومت ارتجاعی طالبانی در میدان مقاومت مسلحانه علیه اشغال‌گران و رژیم، نیز سازمان‌دهی نماید.


فرخنده باد پنجاه‌ویکمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان!
به پیش در مسیر تدارک برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران و رژیم دست‌نشانده!
به پیش در راه تأمین وحدت مائوئیست‌های بیرون‌ از حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با حزب!
حزب کمونیست مائوئیست افغانستان
13 میزان 1395 خورشیدی

ویب سایت شعلۀ جاوید:                       www.sholajawid.org
ایمیل آدرس شعلۀ جاوید:             sholajawid2@hotmail.com