Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

تازه ها

شماره 13 دور چهارم شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان منتشر شد

PDF ــــــ WORD

*******************

اشغال‌گران امپریالیست امریکایی
در افغانستان به بن بست رسیده اند

سال گذشته یک‌بار دیگر شهر قندوز از کنترل اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشانده خارج گردید. قوت‌های اشغال‌گر امریکایی و سپاهیان پوشالی رژیم دست‌نشانده پس از چندین روز به زحمت توانستند کنترل این شهر را دوباره به دست بگیرند.

ادامه

*******************

جمع‌بندی مختصری از
فعالیت‌های مبارزاتی حزب در 13 میزان، 17 میزان (7 اکتوبر) و 7 قوس

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان به‌مناسبت تجلیل از پنجاه و یکمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، در 13 میزان امسال و به‌مناسبت برگزاری روز جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، در 7 قوس

ادامه

*******************

جمع‌بندی مختصری از فعالیت‌های مبارزاتی در نکوهش
از پانزدهمین سال‌روز آغاز جنگ امپریالیستی در افغانستان

بخش اعظم اعلامیۀ 13 میزان حزب و در واقع بخش نتیجه‌گیری اعلامیه، هم روی تحلیل از شرایط کنونی و هم روی تعیین وظایف مبارزاتی کنونی حزب دور می‌زد. بنابرین فعالیت‌های مبارزاتی 13 میزان حزب صرفاً فعالیت‌های مجردی در گرامی‌داشت از

ادامه

*******************

حزب مخفی غیرقانونی یا علنی و قانونی؟

در شرایطی که افغانستان از طرف کشورهای امپریالیستی به رهبری امپریالیزم امریکا اشغال گردیده، مساله حزب  مخفی غیر قانونی و حزب علنی قانونی یکی از مهم ترین مسایل بحثی در چنین شرایطی است.

ادامه

*******************

گلبدین به جرگۀ خائنین ملی پیوست

حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیزم شرکت جست. این حزب در طول دوران جنگ مقاومت بیشتر از همۀ احزاب ارتجاعی جهادی از لحاظ مالی و تسلیحاتی مورد حمایت کشورهای امپریالیستی غربی، چین رویزیونیست و دولت های ارتجاعی منطقه و کشورهای عربی و بخصوص عربستان سعودی قرار داشت. ولی حزب مذکور در طول آن دوران، یکی از تنظیم‌های جنگ افروز داخلی بود.

ادامه

*******************

شماره دوازدهم شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) منتشر شد

به‌مناسبت تجلیل از پنجاهمین سال‌گرد انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین
انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی،
تیوری ادامۀ انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا،
اندیشۀمائوتسه‌دون و مـائـوئـیـزم

WORD ــــ PDF

*******************

تذکرات نقد گونه ای در مورد
موضعگیری‌های نادرست مندرج در دو سند "جنبش انقلابی جوانان افغانستان"

در دو سندی که اخیراً از طرف "جنبش انقلابی جوانان افغانستان" منتشر گردیده، موضع‌گیری‌های نادرستی صورت گرفته است. تذکرات مختصری در مورد موضع‌گیری‌های نادرست مذکور ضروری است. امید است این تذکرات مختصر به صورت جدی مورد دقت و توجه قرار بگیرد. 

ادامه

*******************

بازگشت جنایتکاران مرتجع با حمایت اشغالگران امپریالیست و شرکت‌شان در خوان یغمای رژیم دست نشانده

روز چهارشنبه مورخ 24 قوس 1395 خورشیدی، میدان هوایی کابل شاهد حضور ده‌ها نفر از هواداران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود.
آنها به این خاطر تجمع نموده بودند تا  "سرور فریادی" مشهور به "زرداد" را که اسم اصلی اش "زرستان" است و یک تن از قومندانان جنایتکار حزب اسلامی است استقبال نمایند
.

ادامه

*******************

سی‌وهفتمین سال‌روز جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین (جریان شعلۀ جاوید) کشور را گرامی داریم

سی‌وهفت سال پیش از امروز، در 7 قوس سال 1358 خورشیدی، زنده‌یاد استاد اکرم‌یاری و تعداد زیادی از پیش‌گامان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور، یک‌جا با جمع بزرگی از سایر مخالفین رژیم کودتای 7 ثور، توسط رژیم مزدور سوسیال‌امپریالیست‌های شوروی به سردم‌داری امین جلاد، پس از دست‌گیری و به زندان افتادن و تحمل شکنجه‌های

ادامه

*******************

شماره یازدهم دور چهارم شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست ) منتشر شد

WORD ـــــــ PDF

*******************

مقاومت علیه جنگ امپریالیستی در افغانستان باید ادامه و تکامل یابد

پانزده سال از آغاز تجاوز امپریالیستی به رهبری امپریالیست‌های امریکایی بر افغانستان می‌گذرد. امپریالیست‌های امریکایی و شرکاء در جریان جنگ تجاوزکارانه و اشغال‌گرانۀ پانزده سال گذشته علیه کشور و مردمان کشور ما مرتکب جنایات جنگی و غیر جنگی بی شماری گردیده اند.این جنگ امپریالیستی و جنایات اشغالگرانۀ امپریالیست ها در افغانستان پایان نیافته و همچنان ادامه دارد.

ادامه

*******************

پنجاه‌و‌یکمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک‌نوین افغانستان را هرچه با شکوه‌تر تجلیل نماییم!

13 میزان امسال (1395 خورشیدی) مصادف است با پنجاه‌ویکمین سال‌یاد بنیادگذاری جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان. فرارسیدن این روز را به همه اعضای حزب، مائوئیست‌های بیرون از حزب و نیروها و شخصیت‌های ملی- دموکراتیک نوین کشور تبریک می‌گوییم.

ادامه

*******************

به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست انقلابی، کانادا
رفقای عزیز! با دریافت خبر درگذشت نابه‌هنگام یکی از کادرهای رهبری حزب کمونیست انقلابی، رفیق ناتالی ماریو، شدیداً متأثر شدیم. تمنا داریم مراتب تسلیت عمیق ما را ازین بابت بپذیرید و به اطفالش، همسرش، خواهر و برادر و سایر اقاربش، هم‌کاران‌اش و به ویژه رفقای همرزمش در تمامی سطوح رهبری و صفوف حزب برسانید. ما به ویژه ازین بابت شدیداً اندوه‌گین هستیم که رفیق ناتالی در 52 سالگی درگذشته است. چنانچه مرض سرطان او را از ما نمی‌گرفت، در آینده بازهم می‌توانست طی سال‌های طولانی به‌صورت روزافزون رشد نماید و به طبقه، انقلاب و کمونیزم بیشتر از پیش خدمت کند. با وجود این، شخصیت و صلابت مبارزاتی او یک منبع الهام انقلابی برای همۀ ما باقی خواهد ماند.
یک‌بار دیگر تمنا می‌کنیم که مراتب تسلیت عمیق ما را از بابت درگذشت نابه‌هنگام رفیق ناتالی بپذیرید!
بیایید غم و اندوه بزرگ ناشی از درگذشت این رفیق را به انرژی مبارزاتی فعال بدل کنیم و به این طریق یاد و خاطرۀ او را هم‌چنان زنده نگه داریم!


کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
26/9/2016
 

*******************

با اندوه عظیم درگذشت رفیق ناتالی ماریو را اعلام می کنیم. این فعال برجسته و ایثارگر، در حالی که اعضای خانواده اش دور او جمع بودند در روز پنجم سپتامبر درگذشت. او قربانی سرطان تخمدان، که تقریباً چهارسال قبل تشخیص شده بود، گردید. ما با اقاربش، همسرش، اطفالش، خواهر و برادرش و سایر اعضای خانواده اش، دوستان بی شمارش، همکارانش، زنان شجاعی که از سال 2012 به اینطرف در عین وضعیت وی قرار داشتند و یقیناً رفقایش، که یک همرزم بی همتا، یک دوست و پیکارگر را از دست دادند، اظهار همبستگی می کنیم. ناتالی روی زندگی تمامی کسانی که سعادت شناخت از او را در تمامی حوزه های فعالیتی که وی درگیر بود داشتند تاثیرات پایدار داشت. او که هم‌نبرد ما در زندگی مبارزاتی اش بود، برای ما مثالی از یادگیری و تجربه اندوزی، شجاعت و عزم راسخ و منبع خستگی ناپذیر الهام بخشی که به تجسم بخشیدن آینده ای که همه برای آن می جنگیم، یعنی آیندۀ کمویستی، باقی خواهد ماند. به زودی اعلام خواهیم کرد که چگونه از وی بزرگداشت به عمل می آوریم.


کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست انقلابی
ششم سپتامبر 2016

*******************

شماره دهم دور چهارم شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست ) منتشر شد

بشکل ــ WORD

*******************

ظرفیت جان‌بازی‌های عظیم فرزندان مردم را در مسیر اصولی
مبارزه و مقاومت همه جانبه علیه اشغال‌گران و خاینین ملی سوق دهیم

کشور ما در طول 177 سال تاریخ معاصر خود، از سال 1839 میلادی تا کنون، مداوماً یک کشور فیودالی و نیمه‌فیودالی تحت‌سلطۀ استعمار و امپریالیزم بوده است. تقریباً60 در صد تمام این دوران را افغانستان در حالت مستعمراتی- فیودالی یا مستعمراتی- نیمه فیودالی قرار داشته است: 80 سال تحت سلطۀ استعمارگرانۀ انگلیس، 10 سال تحت اشغال سوسیال امپریالیزم شوروی و اکنون از 15 سال قبل تا امروز تحت اشغال امپریالیست های امریکایی و متحدین شان.

ادامه

*******************

سند ذیل طبق فراخوان داده شده، علیه سازمان رهایی و به ویژه علیه اعلامیه اول سرطان 1395 آن سازمان و بعنوان دومین سند رسیده به ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.

مبارزۀ ایدیولوژیک ـ سیاسی
 یا فحاشی

طبق اسنادی که از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از جلسات رسمی وغیر رسمی بین نمایندگان حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و"سازمان رهایی افغانستان"

ادامه

*******************

طبق فراخوان داده شده در شماره نهم شعله جاوید «ارگان مرکزی حزب (کمونیست) مائوئیست» افغانستان، تمامی واحدهای حزبی و تمامی فعالین حزب فرا خوانده شدند تا فعالانه علیه سازمان رهایی و به ویژه علیه اعلامیه اول سرطان 1395 آن سازمان، سهم بگیرند. تمام اسناد واحدهای حزبی و فعالین حزب، پس ازینکه در اختیار ارگان مرکزی حزب قرار گیرد، به بخش تازه های سایت درج میگردد و پس از جمع آوری مکمل آنها، شماره ویژه ای از "شعله جاوید" به نوشته ها و مباحثات واحدها و فعالین حزب درین رابطه اختصاص خواهد یافت.
اکنون، اولین سند رسیده به ارگان مرکزی حزب در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.
امیدواریم تمامی واحدهای حزبی و فعالین حزب هرچه زودتر اسناد مربوطۀ شان درین مورد را در اختیار "شعله جاوید" قرار دهن
د.

مروری بر دشنامنامۀ " سازمان رهایی افغانستان"

اعلامیه ای تحت عنوان «"سازمان رهایی افغانستان" و کاریکاتورهای " مائوئیست"»  که همین اکنون در دسترس من است، اعلامیه ایست مربوط به سازمان رهایی که در اول سرطان 1395 خورشیدی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه

*******************

شماره نهم دور چهارم شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست

( مائوئیست) افغانستان منتشر شد

 

بشکل word

*******************

به ادامۀ گذشته:

"استقبال"
از موضع‌گیری‌های "جدید" سازمان رهایی افغانستان

 


انتشار اعلامیۀ مؤرخ اول سرطان 1395 سازمان رهایی افغانستان زیر عنوان "«سازمان رهایی افغانستان» و کاریکاتورهای «مائوئیست»"، در واقع جواب رسمی سازمان متذکره به آخرین خواست نمایندگان حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از نمایندگان آن سازمان در دو جلسۀ بحثی رسمی میان نمایندگان دوطرف محسوب می‌گردد. خواست نمایندگان حزب آن بود که فقط در صورتی که سازمان رهایی تضاد با اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشاندۀ‌شان را به‌عنوان تضاد عمدۀ کنونی در کشور بپذیرد و بصورت کتبی و مستند درین‌مورد به موضع‌گیری بپردازد، ادامۀ جلسات بحثی و هم‌چنان آغاز هم‌کاری‌های عملی مبارزاتی میان دو طرف امکان پذیر است. سازمان رهایی در اعلامیۀ مؤرخ اول سرطان خود از چنین موضع‌گیری ای انکار کرده و به این طریق نه تنها رسماً پذیرفته است که حاضر نیست از تسلیمی‌ها و تسلیم طلبی‌های تا کنونی اش در قبال دشمن عمدۀ کشور و مردمان کشور گسست نماید، بلکه بصورت صریح و آشکار به توجیه‌گری در مورد تسلیمی‌ها و تسلیم‌طلبی‌های متذکره پرداخته است. بنابرین لازم است که درین قسمت از ادامۀ بحث راجع به سازمان رهایی، قبل از هر موضوع دیگری روی محتویات این سند کتبی سازمان رهایی مکث کنیم و مندرجات آن را در مورد مسایل مهم ایدیولوژیک- سیاسی مورد ارزیابی قرار دهیم. بخاطری که ارزیابی ما مستند باشد، اعلامیۀ مذکور نیز ضمیمتاً منتشر می‌گردد.       

ادامه

 

*******************

نگاهی به
اعلامیۀ مؤرخ 5/3/1395 شورای رهبری طالبان در مورد
جان‌باختن ملا اخترمحمد منصور  و تعیین امیر جدید طالبان

در مورد چگونگی جان‌باختن ملا اخترمحمد منصور:
اعلامیه در مورد چگونگی جان‌باختن ملا اخترمحمد منصور «اعلان می‌نماید که»:
«امارت اسلامی افغانستان با رضا به قضای الهی و با ایمان محکم و روحیۀ بلند اعلان می‌نماید که زعیم امارت اسلامی افغانستان جناب امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله در روز

ادامه

*******************

نارندرا مودی
از هم‌کاری نظامی با اشغال‌گران امپریالیست‌ امریکایی و رژیم پوشالی
تا افتتاح "بند دوستی افغان- هند"

اخیراً حکومت تحت رهبری نارندرا مودی در هند، این حکومت فاشیستی هندو، موافقه کرده است که پای‌گاه‌های نظامی بحری و هوایی هند را برای لنگراندازی، سوخت‌گیری مجدد، ترمیم و سایر مقاصد لوجیستیکی در اختیار کشتی‌ها و طیارات جنگی امریکایی قرار دهد. این موافقۀ نظامی هند با امریکا در واقع اتحاد نظامی سه‌جانبه میان امریکا، جاپان و استرالیا در

ادامه

*******************

گلبدین حکمتیار "امیر مفلوک" حزب اسلامی
در مسیر تلاش برای تسلیم‌شدن کامل به اشغالگران و رژیم دست‌نشانده

"امیر مقتدر" سابق حزب اسلامی افغانستان که در زمان جنگ مقاومت ضد "شوروی" در کشور به تنهایی 60% کل کمک‌های تسلیحاتی و مالی امپریالیست های غربی، چین رویزیونیست و دولت‌ها و محافل ارتجاعی عربی را به‌دست می‌آورد، به "امیر" بی‌مصرف و مفلوکی تبدیل شده است. این "امیر" بی‌مصرف و مفلوک از چند سال به این‌طرف در مسیر

ادامه

*******************

رویزیونیزم پسا مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی
در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد جلد سوم

PDF

word

*******************

مبارزه با رویزیونیزم جزء لاینفک مبارزه با امپریالیزم است

برنشتیناولین کسی بودکه در اواخر قرن نوزدهم میلادی اصول اساسی مارکسیزم را مورد تجدیدنظر قرار داد. افکار وعقاید رویزیونیستی بعدها توسط کائوتسکی وتروتسکی به شکل دگماتیک آن در مبارزه علیه لنینیزم به کارگرفته شد. بعدها ایده‌های منحط رویزیونیستی

ادامه

*******************

اطلاعات درز کرده از درون پارلمان رژی

رژیم دست نشاندۀ فعلی که خود را حکومت وحدت ملی می‌خواند بارها به مردم وعدۀزندگی بهتر و رفاه بیشتر داده و همیشه خواسته است که طبق وعده های سرخرمن خویش مردم ستمدیدۀ این دیار را حتی پس از روی کار آمدنش با فریب و نیرنگ به دنبال خود سرگردان

ادامه

*******************

استعفانامه‌ی منصور، عضو کمیته‌ی مرکزی "سازمان انقلابی افغانستان "

به کمیته­‌ی مرکزی سازمان انقلابی!
رفقای شرکت­کننده در کنگره­ی دوم سازمان می­دانند که من چه نقدهایی از رویکرد کنونی سازمان انقلابی داشتم و در بسیاری موردها هم با اعضای کمیته­ی مرکزی کنونی هم­نظر نبودم. اما از آنجا که امید داشتم مسوولان سازمان به مرور زمان سطح دانش­ و آگاهی­شان را بلند برده،

ادامه

*******************

شماره هشتم دوره چهارم منتشر شد

عناوین این شماره

آغاز کارزار تجلیل از
پنجاهمین سالگرد انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین

انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین عالی‌ترین سطح ادامۀ مبارزۀ طبقاتی و ادامۀ انقلاب در مرحلۀ گذار سوسیالیستی از سرمایه داری به کمونیزم برای رسیدن به جهان کمونیستی، که جنبش کمونیستی بین المللی تا حال تجربه کرده است، محسوب می‌گردد.

پرولترهای همه کشورها متحد شوید!


زنده باد پنجاهمین سالگرد انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریا!
زنده باد انقلاب پرولتاریایی جهان! زنده باد مائوئیزم!

در اول می امسال، ما پرولتاریا و خلق های تحت ستم جهان را فرا می خوانیم که پنجاهمین سالگرد انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین را تجلیل نمایند. انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریایی به‌عنوان مشعل رهنمای عظیم، اندیشۀ مائوتسه دون را شدیداً گسترش داد و صدر مائو را به رهبر شناخته شدۀ انقلاب جهانی و مرحلۀ جدیدی از مارکسیزم – لنینیزم (مائوئیزم) رقم زد.

ژوندی دی وی دستر کلتوری پرولتاریایی انقلاب پنځوسمه کلیزه!
ژوندی دی وی دنړی پرولتاریایی انقلاب! ژوندی دی مائوئیزم!

مونږ سږکال د می په لمړی نیټه دنړی تر کړاو لاندی پرګنی را بولو ترڅو دچین ستر کلتوری پرولتاریایی انقلاب پنځوسمه کلیزه ولمانځی. ستر کلتوری پرولتاریایی انقلاب دیوی ستری ډیوی په توګه دمائوتسه دون اندیشه ته یی پراختیا ورکړه او صدر مائو دنړیوال انقلاب د رهبر په توګه و پیژندل شو او مارکسیزم – لنینیزم په مارکسیزم – لنینیزم – مائوتسه‌دون اندیشه (اوس مائوئیزم) باندی وواښته.

مبارزه برای ایجاد اصولی یک مرکز بین‌المللی مائوئیستی
از طریق تشکیل یک کنفرانس مائوئیستی بین المللی

تشدید مبارزه بخاطر تشکیل کنفرانس بین المللی متحدۀ احزاب و سازمان های مائوئیست کشورهای مختلف جهان، تدوین و تصویب یک بیانیه و آئین نامۀ تشکیلاتی جدید بین المللی بجای بیانیه و آئین نامۀ تشکیلاتی قبلی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و ایجاد یک مرکز اولیۀ مائوئیستی بین المللی بجای کمیتۀ قبلی "جاا"، برای جنبش مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی بین المللی بیشتر از پیش به یک ضرورت عاجل و فوری مبارزاتی بین المللی  بدل شده است.

نامه حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا
به حزب کمونیست هند (مائوئیست)

 

فراخوان برای یک هفتۀ عملیاتی انترناسیونالیستی
از تاریخ 2 تا 9 اپریل 2016

رهایی بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی در هند!
همبستگی با زندانیان سیاسی در جهان!
عملیات "شکار سبز"، جنگ و حملات هوایی بالای توده‌ها را مانع شویم!
جنگ خلق در هند را حمایت کنیم!

علیه حملات هوایی در "باستر" به مبارزه برخیزید!
گروه عملیاتی "دنده کرانیا" را در 15 اپریل 2016 به پیروزی رسانید!

بیانیه مطبوعاتی کمیته ویژۀ زون دنده کرانیا (حزب کمونیست هند(مائوئیست)

حزب مائوئیست نوینی به وجود آمده است

سند ارسالی ریشی راج بارل به آدرس "راه مائوئیستی"

مائوئیسم دلیل زنده بودن تپه‌ها در فیلیپین

به نقل از رفقای "گروه مائویستی شورش"

جبهه‌ی دموکراتیک ملی فیلیپین:
تشکیل 6 جبهه‌ی چریکی دیگر در میندانائو

به نقل از رفقای "گروه مائویستی شورش"
*******************

زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

روز اول ماه مه که روز بزرگترین و عمده‌ترین تولیدکنندهٔ طبقهٔ جامعه در عصر سرمایه‌داری‌است، از پرافتخارترین روزهای سال است. این روز همه ساله توسط طبقهٔ کارگر جهان و نیروهای متعهد کمونیستی با به‌اهتزازدرآوردن تصاویر بزرگ رهبران طبقهٔ کارگر در راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌هاشان وجود نظام سرمایه‌داری را به لرزه در می‌آورد.

ادامه

*******************

علیه سیاست تفرقه اندازی میان ملیت‌های مختلف کشور توسط اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشانده، با هوشیاری و قاطعیت مبارزه کنیم!


ناگفته روشن است که در شرایط اشغال امپریالیستی کشور و حاکمیت پوشالی رژیم دست‌نشاندۀ اشغال‌گران بر آن، وظیفه و مسئولیت مبارزاتی عمدۀ کنونی تمامی مردمان ملیت‌های مختلف کشور، مبارزه و مقاومت همه جانبه علیه اشغال‌گران خارجی و خاینین ملی دست‌نشاندۀ آن‌ها است. فقط بدین طریق می‌توان قوای اشغال‌گر را از کشور اخراج نمود، رژیم دست‌نشانده را سرنگون کرد و استقلال کشور و آزادی‌ملی مردمان کشور را تأمین نمود.

ادامه

PDF

*******************

زنده باد پنجاهمین سالگرد انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریا!

زنده باد انقلاب پرولتاریائی جهان! زنده باد مائوئیزم!

در اول می امسال، ما پرولتاریا و خلق های تحت ستم جهان را فرا می خوانیم که پنجاهمین سالگرد انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین را تجلیل نمایند. انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریایی بعنوان مشعل رهنمای عظیم، اندیشه مائوتسه دون را شدیداً گسترش داد و صدر مائو را به رهبر شناخته شدۀ انقلاب جهانی و مرحلۀ جدیدی از مارکسیزم – لنینیزم (مائوئیزم) رقم زد.

ادامه

انگلیسی

فرانسوی

ایتالوی

 

*******************

 

حزب کمونیست هند (مائوئیست)

کمیته ویژۀ زون دنده کرانیا

بیانیۀ مطبوعاتی


02 اپریل 2016


علیه حملات هوایی در "باستر" به مبارزه برخیزید!
گروه عملیاتی "دنده کرانیا" را در 15 اپریل 2016 به پیروزی رسانید!


از شش ماه گذشته، چرخ بالهای جنگنده " ام-آی-17 " تمرینات جنگی و بمب باران ها را در "سوکوما"، "دانتی وادا" و "بی جاپور" جنوب
]ولسوالی [ "باستر" ]ایالت [ "چاتیسگار"

ادامه

*******************

COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)
Dandakaranya Special Zonal Committee

PDF

*******************

فراخوان برای یک هفتۀ عملیاتی انترناسیونالیستی

از تاریخ 2 تا 9 اپریل 2016

رهایی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی در هند!
همبستگی با زندانیان سیاسی در جهان!
عملیات "شکار سبز"، جنگ و حملات هوائی بالای توده ها را مانع شویم!
جنگ خلق در هند را حمایت کنیم!                

درهند بیش از 10,000 تن از محبوسین سیاسی در زندان ها در رنج اند؛ آنها: اعضا، کادرها و رهبران حزب کمونیست هند (مائوئیست) و ارتش چریکی خلق هند ( پی ال جی ا ) هستند؛ باشندگان دهات "ادیواسی ها" اند که در مقابل تخیله اجباری محلات شان مقاومت می نمایند؛ دهقانانی اند که علیه امضاء "ام او یو" که بین دولت و "تی ان سی" برای استثمار بیشتر

ادامه

Call for an International week of action

*******************

شمارهفتم دور چهار شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر شد

PDF ــــــــــــــــــ WORD

*******************

جـنگ مـقاومـت مـلـی مـردمـی و انقـلابی
( شکل مشخص کنونی جـنگ خـلق در افغانستان )

یگانه راه حل ملی مردمی و انقلابی علیه امپریالیست‌های اشغالگر، رژیم دست‌نشانده و اشغال‌گران داعشی

حضور درازمدت اشغالگران امپریالیست در کشور پس از سال 2016 قطعی گردید. بر اساس آخرین آماری که کاخ سفید ارائه نموده است، 9800 تن از سربازان یانکی تا پایان سال 2016 از کشور خارج می شوند، اما پس از آن 5500 تن از سربازان در قرارگاه های داخل افغانستان مستقر خواهند ماند و بصورت دراز مدت در کشور حضور خواهند داشت.

ادامه

*******************

 به ادامۀ گذشته:

"استقبال"
از موضعگیری های "جدید" سازمان رهایی افغانستان

ملاحظات دیگری در مورد رویزیونیزم مسلط بر سازمان رهایی:
1 --  رهبران کنونی سازمان رهایی ادعا دارند که داکتر فیض در زمان حیاتش در شمارۀ دوم "مشعل رهایی" علیه "اشتباهات" شمارۀ اول مشعل رهایی موضعگیری نموده و نوشتۀ مفصلی را ترتیب نموده بود که متاسفانه فرصت نیافت آن را منتشر سازد. این ادعا در اسناد منتشره توسط "سازمان انقلابی..." نیز مطرح گردیده است.

ادامه

*******************

رویزیونیزم پسا مارکسیستی - لنینیستی - مائوئیستی در حزب کمونیست

(مائوئیست ) افغانستان جا ندارد

جلد دوم

*******************

ویژه نامه

روز یاد بود

جانباختگان شعله یی و مائوئیست افغانستان در اتریش

7 قوس 1394 ( 28 نوامبر 2015 )

*******************

رویزیونیزم پسا مارکسیستی - لنینیستی - مائوئیستی در حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان جا ندارد

*******************

بروز رسانی وبلاک جمعی از مائوئیستهای ایران

*******************

نقد مرامنامۀ"نهضت آیندۀ افغانستان"

هر گاه ما نتوانیم آن دیدگا های انحرافی ای را که در سطح بین المللی و داخلی تشتت، پراگندگی، درهم اندیشی سیاسی وایدئولوژیک وتسلیم طلبی را دامن می زند نقد وطرد نمائیم درآنصورت ارائۀ دیدگاه ما بسیارنارسا وناقص خواهد ماند.

ادامه

*******************

دو گزارش از درگیری های شدید میان جناح های مختلف طالبان
در ولسوالی شیندند ولایت هرات

*******************

درگذشت ملامحمدعمرامیر تحریک اسلامی طالبان و تاثیرات آن بالای طالبان

مدت زمان اندکی پس از برگزاری اولین دور مذاکرات رویاروی میان نمایندگان رژیم دست‌نشانده و نمایندگان تحریک اسلامی طالبان افغانستان در اسلام آباد پاکستان که با وساطت دولت پاکستان و شرکت نمایندگان دولت‌های امریکا و چین صورت گرفت، روشن گردید که ملا محمدعمر رهبر تحریک اسلامی طالبان افغانستان درگذشته است.

ادامه

*******************

یاد جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور را گرامی میداریم

بر گرفته شده از صفحه جنبش انقلابی جوانان افغانستان

*******************

مــرگ بــر امــریــکــا!
مــرگ بــر ارگ!

شهر کابل به روز 20 عقرب شاهد وسیع ترین تظاهرات توده یی در طی چند دهۀ اخیر در افغانستان بود. تظاهر کنندگان که جنازه های گروگان های گردن زده شده توسط داعشیان مستقر در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل را با خود حمل می کردند، از منطقۀ دشت برچی در غرب شهر کابل تا چهار راهی مقابل ارگ که چهار راهی پشتونستان نامیده می شود، به طول تقریباً 10 کیلومتر راهپیمایی کردند تا بتوانند اعتراضات شان را به گوش کاخ نشینان ارگ

ادامه

*******************

ریشی راج بارل- 23 نوامبر 2015


مائوئیست های نیپال
و محاصرۀ [نیپال توسط] هند


در ابتدا می خواهم بگویم که از دو ماه به این طرف ما مردم نیپال با محاصرۀ اقتصادی ستمگرانۀ تحمیلی توسط توسعه طلبی هند مواجه هستیم. حکومت فاشیستی هند می خواهد نیپال مثل بوتان، که یک کشور کوچک محاط به خشکه در جنوب شرق آسیا است، تحت کنترلش قرار داشته باشد. هند می خواهد با نیپال مثل یکی از ولایت هایش رفتار نماید. توسعه طلبی هند استعمارنوین را بکار می بندد و فراموش می کند که نیپال کشور مستقلی است که از استقلال و آزادی خود حتی در زمانی که جهان میان امپراتوری ها تقسیم شده بود پاسداری نموده بود.

ادامه

*******************

تجلیل پنچاهمین سال یاد بنیاد گذاری جنبش کمونیستی (مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی ) و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان

*******************

گزارش مختصر برگزاری گردهمآیی بزرگ‌داشت از پنجاهمین سالگرد بنیادگذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان در شهر تورنتو – کانادا

PDF ـــــــ WORD

*******************

بزرگ‌داشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان مترقی افغانستان در ویانا- اتریش

PDF ـــــــ WORD

*******************

گزارش مختصراز نشست هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در ایتالیا

*******************

برگرفته شده از سایت چنبش انقلابی جوانان افغانستان

گزارشات تجلیل از پنجاهمین ساگرد بنیادگذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان توسط کمیته برگزاری پنجاهمین سالگرد بنیاد گذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان در مناطق مختلف

گزارش اول ــــــ word ــــــ PDF

گزارش دوم ــــــ word ــــــ PDF

گزارش سوم ـــــ  word ــــــ PDF

گزارش چهارم ـــــ word ــــــ PDF

گزارش پنجم ـــــ word ــــــ PDF

نسخه کامل گزارشات محافل بنیاد گذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان

 

*******************

پنجاهمین سال‌یاد بنیادگذاری
جنبش کمونیستی (مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی) و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان را در خدمت به شگوفا ساختن مبارزات کمونیستی (م ل م) و دموکراتیک نوین کنونی در کشور تجلیل کنیم!

*******************

گزارشات محافل تجلیل از پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان که در کانادا و اروپا که به همکاری کمیته برگزاری برگزار شده بود بعداً انتشار میابد

*******************

سه گرازش از محافل تجلیل از پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان در داخل کشور به همکاری کمیته برگزاری پنجاهمین سالگرد جریان دموکراتیک نوین افغانستان

گزارش اول

گزارش دوم

گزارش سوم

پیام کمیته برگزاری پنجاهمین سال‌گرد بنیاد‌گذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان

برگرفته از سایت جنبش انقلابی جوانان افغانستان

*******************

تار نمای کمیتۀ بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند

*******************

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
کمیتۀ روابط بین المللی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق بهروز نوایی

26/4/1395 (15/7/2015)

به رفقای گروه مائوئیستی شورش!

ادامه

*******************

شماره ششم دور چهارم شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان منتشر شد

PDF ـــــــــــــــ WORD

*******************

حزب کمونیست پیرو
در سی و پنجمین سال‌روز جنگ خلق در پیرو

«در مبارزۀ اجتماعی نیروهایی که طبقۀ پیشرو را نمایندگی می کنند گاهی اوقات متحمل شکست می شوند، اما نه بخاطر نادرستی افکار شان، بلکه بخاطر اینکه نیروهای پیشرو در مبارزه به اندازۀ نیروهای ارتجاعی قوی نبوده اند و بنابرین موقتاً دچار شکست شده اند، اما عاقبت به پیروزی خواهند رسید.» (صدر مائوتسه‌دون)

ادامه

*******************

پیام کمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق در هند (افغانستان- پاکستان) به جلسۀ بین المللی فراخوانده شده توسط کمیتۀ بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند

متاسفانه با وجودی که "جلسه" در یک زمان بسیار مهم دایر می گردد، اما ما نظر به اوضاع غیر قابل کنترل قادر نیستیم مستقیماً در آن شرکت نماییم. دولت ارتجاعی هند که تحت رهبری فاشیست های هندو قرار دارد سرکوبش علیه توده های مردم و جنگ انقلابی خلق در هند را تشدید کرده است. یک مرحلۀ جدید و ددمنشانه تر عملیات شکار سبز، که بنا به گفته های "آرونداتی روی" یک جنگ "زمین سوخته" شامل آتش زدن کل دهات، قتل عام، تجاوزات جنسی و سایر جنایات نفرت انگیز ضد بشری است، در حال انجام قرار دارد.

ادامه

*******************

آنچه در ذیل می خوانید سند دیگر ریشی راج بارل، عضو سابق کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)، حزب تحت رهبری "کیرن" است. این سند به آدرس الکترونیکی شعلۀ جاوید ارسال شده است. ریشی راج بارل سازمانده و نمایندۀ "جبهۀ انقلابی فرهنگی – روشنفکری نیپال" است. این تشکیلات یکی از امضا کنندگان اعلامیۀ مشترک "اول می سرخ و انترناسیونالیستی" است.

بایدهیا (کیرن) گام پراچندا را در جبهۀ بعدی تعقیب می نماید

یک "اعلامیۀ 18 نکته یی" در جریان مبارزۀ دو خط با دارودستۀ پراچندا توزیع گردیده بود. در آن زمان پراچندا ادعا می کرد که خواهان انقلاب دموکراتیک نوین است. اما بعد از کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست متحدۀ نیپال (مائوئیست) دارو دستۀ پراچندا خط انقلاب دموکراتیک نوین را رها کرد و خط سوسیالیزم از طریق گذار صلح آمیز را تصویب نمود. اما این یک مطلب قابل تعجب است که موهن بایدهیا یعنی کسی که ادعای انقلاب دموکراتیک نوین را دارد، یک بیانیۀ مشترک با پراچندا، که در آن وی به عنوان یک رهبر انقلابی معرفی شده است، امضا نموده است.

ادامه

*******************

آنچه در ذیل می خوانید سند دیگر ریشی راج بارل، عضو سابق کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)، حزب تحت رهبری "کیرن" است. این سند به آدرس الکترونیکی شعلۀ جاوید ارسال شده است. ریشی راج بارل سازمانده و نمایندۀ "جبهۀ انقلابی فرهنگی – روشنفکری نیپال" است. این تشکیلات یکی از امضا کنندگان اعلامیۀ مشترک "اول می سرخ و انترناسیونالیستی" است.  

ورشکستگی ایدیولوژیکی دستۀ بایدهیا

ریشی راج بارل
«ما در همدستی با حکومت عملیات جاری نجات، امداد رسانی و بازسازی و اسکان مجدد را پشتیبانی خواهیم کرد.» (موهن بایدهیا "کیرن")

ادامه

*******************

اعلامیۀ کمیتۀ دفاع از جنگ خلق در هند - افغانستان، در بارۀ دستگیری رفیق اجیت:
نبـــرد برای رهـــائی رفــیــق اجــیــت


دولت ارتجاعی هند تحت رهبری مودی که حکومت فاشیستی هندو را تحت هدایت خود دارد جنایت دیگری بر لیست طولانی جنایات ضد بشری خود افزود. به تاریخ 9 می امسال پولیس به اصطلاح ضد تروریزم ایالت مهاراشترای هند یک شفاخانه در شهر پونه را مورد حمله قرار داد و یک روشنفکر انقلابی، فعال سیاسی و متفکر برجستۀ چپ هند یعنی رفیق اجیت را در حال بیماری، به "جرم" تعلق داشتن به حزب کمونیست هند (مائوئیست) و وقف کردن کامل زندگی اش در راه مبارزه علیه ستم طبقاتی، جنسیتی، ملی و امپریالیستی و برای انقلاب و عدالت اجتماعی، توقیف نمود.

ادامه

*******************

آنچه در ذیل می خوانید بیانیۀ مطبوعاتی ریشی راج بارل، عضو سابق کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)، حزب تحت رهبری "کیرن" است. این بیانیه به تاریخ 2 می 2015 به آدرس الکترونیکی شعلۀ جاوید ارسال شده است. ریشی راج بارل سازمانده و نمایندۀ "جبهۀ انقلابی فرهنگی – روشنفکری نیپال" است. این تشکیلات یکی از امضاء کنندگان اعلامیۀ مشترک "اول می سرخ و انترناسیونالیستی" است.

 

بـیـانـیـۀ مـطـبـوعـاتـی
30 اپریل 2015

گســســـت قطــعی با انحــلال طلبان


در آغاز مایلم اعلام کنم که امروز به گسست قطعی با حزب کمونیست نیپال- مائوئیست، حزب تحت رهبری موهن بایدیا "کیرن"، رسیده ام.

ادامه

*******************

آنچه در ذیل می خوانید، ترجمۀ دری مبحث هفتم سند منتشر شده در "ناگزالی- 4" ارگان تیوریک حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) ناگزالباری است. امیدواریم مباحث دیگر این سند را نیز بتوانیم هرچه زودتر به دری ترجمه کرده و در شماره های بعدی شعلۀ جاوید منتشر نماییم. قابل یادآوری است که حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) ناگزالباری و حزب کمونیست (مائوئیست) هند در ماه می سال گذشته با هم وحدت کردند و در یک حزب واحد (حزب کمونیست (مائوئیست) هند) باهم ادغام شدند.

عـــلـــیـــه اواکـــیــــانـــیـــزم
اجیت
منشی حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) ناگزالباری

مسئله ملی در کشورهای امپریالیستی

 

ادامه

*******************

پرولترهای تمامی کشورها متحد شوید!


اول مـی سـرخ و انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـتـی!

بحران ها، جنگ ها، سرکوب، ستم، بیکاری، فقر!
پرولترها و مردمان تحت ستم! بیایید متحد شویم و آینده را بهدست خود گیریم!
زنده بادانقلاب!

پشتو ــــــ انگلیسی ـــــــ فارسی

*******************

فرخنده قربانی فرهنگ مستعمراتی- نیمه‌فیودالی و دینی!

خانم‌ها و آقایان!
محفل امروزی ما برای فرخنده که در افعانستان توسط ستمگران و زن ستیزان به‌قتل ‌رسید، برگزار شده‌است. خوشحالم که در اینجا تشریف آورده‌اید و ما را در جهت برگزاری یادبود فرخنده، یاری کرده‌اید!

ادامه

*******************

شماره پنجم دوره دوم شعله چاوید منتشر شد

PDF ــــــــــــــــــــــ WORD

مطالب منددرج این شماره

به پیش در راه تامین وحدت سراسری میان نیروها و شخصیت های مائوئیست افغانستان !
صلحی در کار نخواهد بود
"استقبال" از  موضعگیری های "جدید" سازمان رهایی افغانستان
"سازمان رهایی افغانستان" و ادعای بی اساس "موضعگیری" علیه رویزیونیزم از همان آغاز کار؟!
نـیـمـی از آسـمـان
عـــلـــیـــه اواکـــیــــانـــیـــزم
حزب کمونیست هند (مائوئیست) کمیتۀ مرکزی

کمیتۀ روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

*******************

نقش نظام حاکم در ایجاد حوادث طبیعی و گسترشابعاد تلفات و خسارات آن


در اثر برفباری های سنگین ماه حوت زمستان امسال تلفات و خسارات وسیعی بر مردمان فقیر ما وارد گردید. طبق پیشگویی های هواشناسی، سلسلۀ این برفباری های سنگین ممکن است تا دو هفتۀ دیگر نیز بصورت وقفه یی یا مسلسل دوام نماید که نتیجۀ آن چیزی جز وارد آمدن تلفات و خسارات بیشتر بر مردمان فقیر کشور نخواهد بود.

ادامه

*******************

آنچه در ذیل می خوانید، ترجمۀ دری مبحث ششم سند منتشر شده در "ناگزالی- 4" ارگان تیوریک حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) ناگزالباری است. امیدواریم مباحث دیگر این سند را نیز بتوانیم هرچه زودتر به دری ترجمه کرده و در شماره های بعدی شعلۀ جاوید منتشر نماییم. قابل یادآوری است که حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) ناگزالباری و حزب کمونیست (مائوئیست) هند در ماه می گذشته با هم وحدت کردند و در یک حزب واحد (حزب کمونیست (مائوئیست) هند) باهم ادغام شدند.

جیت
منشی حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) ناگزالباری

وظیفه ملی در کشور های تحت سلطه


ما قبلا در بارۀ مقدم و موخر کردن مکانیکی تضاد های داخلی و خارجی توسط باب اواکیان صحبت نموده ایم. برعلاوه او نظرات مائو در بارۀ تغییر تضاد عمده را مورد  انتقاد قرار می دهد. مائو اینگونه نوشته است:

ادامه

*******************

 

"استقبال" از
موضعگیری های "جدید" سازمان رهایی افغانستان

مقدمه:
تقریباً دو ماه قبل ( در اواسط ماه قوس سال جاری خورشیدی) رفقای ما اسناد تازه ای را در ویب سایت "سازمان رهایی افغانستان مشاهده کردند. آخرین باری که یکی ازین رفقا ویب سایت "سازمان رهایی..." را باز کرده بوده، ماه جوزای سال جاری بوده است. بنابرین اسناد متذکره در فاصلۀ زمانی ای از ماه جوزای امسال تا قوس امسال، بصورت یکجایی یا جدا جدا، در ویب سایت مربوطه افتاده باشند. این امکان نیز وجود دارد که همۀ این اسناد در ماه قوس امسال در ویب سایت مذکور افتاده باشند.

ادامه

*******************

شماره چهارم دوره چهارم شعله جاوید منتشر شد

WORD ـــــــــ PDF

*******************

شماره سوم دور چهارم شعله جاوید منتشر شد

word ــــــ PDF

*******************

حزب کمونیست هند (مائوئیست)
کمیتۀ مرکزی

*******************

ویژه نامه دومین سال یاد بود جانبختگان حنبش دموکراتیک نوین افغانستان 7 قوس 1393

*******************

گزارش برگزاری‌ای
روز یادبود جانباختگان شعله‌یی و مائوئیست افغانستان
در اتریش

مراسم یادبود از روز جانباختگان شعله‌یی و مائوئیست کشور با یک روز تأخیر یعنی به‌تاریخ ۸ قوس مطابق با ۲۹ نوامبر از طرف هواداران ح‌ک (م) ا، اعضای اتحادیهٔ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت) و عد‌ه‌ای از افراد ملی‌مترقی و انقلابی‌ای کشور ساعت ۷ شام به‌وقت محلی در شهر ویانای اتریش برگزار گردید.

ادامه

فایل word

*******************

گزارش برگزاری محفل یادبود
جانباختگان جنبش مائویستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان
در شهر تورنتو در کانادا
توسط هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


محفل یادبود جانباختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان به روز 21 نوامبر برای اولین بار در شهر تورنتو در کانادا برگزار گردید. محفل از قبل بصورت وسیعی در فیس بوک، لیست خدمات و همچنان از طریق پوستر تبلیغ شده بود. پوستر تبلیغ محفل در نقاط مختلف شهر، در مرکز شهر و چندین دانشگاه تورنتو بصورت وسیع نصب شده بود.

ادامه

*******************

گزارش کامل محفل اول هفت قوس 1393

گور خونین شهیدان به تو آواز دهد              شعله ای را که فروزان شده خاموش مکن
مـا بـه امـیـد وفای تو گذشتیم زجان          رفـتگان را مـبـر از یـاد وفــرامـوش مکن

ادامه

*******************

اشعار و مقالات محفل دوم هفت قوس 1393

ادامه

*******************

اشعار و مقالات محفل سوم هفت قوس 1393

ادامه

*******************

ټیټ می مه بوله غورځنګ راباندی مکړه
زه ‍په دی افتادګی کی لوی ګړنګ یم


ګرانوګډون والو!
دافغانستان دنوی دمکراتیک غورځنګ دشهیدانودلمانځ غونډی دویم تلین ته موښه راغلاست وایم.

ادامه

*******************

گزارشات مختصری از محافل بزرگداشت سالروز جانباختن زنده یاد استاد اکرم یاری و سایر جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان
7 قوس روز جانباختن زنده یاد استاد اکرم یاری به عنوان روز یادبود از تمامی جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور توسط " کمیتۀ برگزاری 7 قوس" بصورت همآهنگ و طی سه محفل در نقاط مختلف کشور برگزار گردید. درینجا گزارشات مختصر این محافل تقدیم می گردد. گزارشات مفصل بعداً ارائه خواهد شد.

ادامه

*******************

قطعنامۀ دومین سلسله از     
محافل ویژۀ یادبود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور


در قطعنامۀ اولین سلسله از محافل ویژۀ یادبود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور" در 7 قوس سال گذشته اعلام گردیده بود که:

ادامه

*******************

تجلیل از 7 قوس
تجلیل از جانبازی های جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین در کشور است


کمیتۀ برگزاری 7 قوس افتخار دارد که برای دومین بار، 7 قوس، روز جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور را برگزار می نماید. ما در 7 قوس سال گذشته، برای اولین بار، پس از تثبیت روز جانباختن برجسته ترین پیشگام جنبش ما ( استاد اکرم یاری ) در 7 قوس 1358 به دست کودتاگران مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی، با برگزاری محافل مختلف در نقاط مختلف کشور از این روز تجلیل به عمل آوردیم و عهد نمودیم که همه ساله از این روز تحت عنوان "روز یادبود از تمامی جانباختگان جنبش انقلابی کشور" تجلیل نماییم. بطور مشخص، منظور از "جنبش انقلابی کشور" همانا "جنبش دموکراتیک نوین کشور" است.

ادامه

*******************

7 قوس
روز جانباختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان را هرچه با شکوه تر تجلیل نماییم!

35 سال پیش از امروز، وقتی امین علیه تره کی دست به کودتا زد، او را به قتل رساند و خود سردمداری رژیم را بر عهده گرفت، شعارهای "مصئونیت، قانونیت و عدالت" را بلند نمود، تا گویا مسئولیت تمامی قتل عام های گذشته توسط رژیم، که خود و باند ویژه اش نیز فعالانه در آن سهم داشتند، صرفاً به دوش نورمحمد تره کی بیفتد. ازینرو قتل عام ها و کشتارهای روزافزون مخالفین رژیم کماکان ادامه یافت و در طی مدت کوتاه چند ماهۀ سردمداری امین جلاد نیز صدها نفر از آنها توسط کودتاگران به کام مرگ فروبرده شده و جان باختند.

ادامه

*******************

شماره دوم دوره چهارم شعله جاوید منتشر شد

*******************

د افغانستان د کمونست(ماویست) ګوند سراسری دویمی کنګری په بری سره دجوړیدو خبرتیا

*******************

اطـلاعـیـۀ برگزاری موفقانۀ دومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

گزارش سیاسی
به دومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اساسنامۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان   

                  

شماره اول دوره چهارم شعله جاوید متشر شد

PDF ــــــــــــــWORD

تذکر: این سند از جمله اسناد تصویب شده در کنگره نمیباشد

از دست نشاندگی و وطنفروشی تا دست نشاندگی و وطنفروشی

شماره 34 دوره سوم شعله جاوید منتشر شد

PDF ــــــــــــــ WORD

 

اعلام گسست از ساما ( از دست نوشته های رفیق عزیز )

پـیـام تـسـلـیـت بـه مـنـاسـبـت در گـذشـت رفـیـق عـزیـز

اتحادیه پناهندگان ملی و دموکراتیک افغان های مقیم اتریش  (حریت )

ترجمه اطلاعیه درگذشت رفیق عزیز به زبان هندی از رفقای حزب کمونیست هند ( مائوئیست )

ترجمه اطلاعیه درگذشت رفیق عزیز به زیان اسپانیایی از چانب

Gran Marcha Hacia el Comunismo

پاینده باد یادها و خاطرات "استاد عزیز"!

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت "استادعزیز"

Message from MRL Sri Lanka to PCAfghanistan maoist on the occasion of the death of Com. Aziz

پیام اتحاد انقلابی مائوئیستی سریلانکا به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق عزیز

پیام همدردی به مناسبت درگذشت "استاد عزیز"

پیام تسلیت به مناسبت در گذشت رفیق گرانقدر "عزیز"

                    راه سـرخ رفـیق انقلابی مان "استاد عزیز" را ادامه می دهیم!

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق گرامی مان "استاد عزیز"

پیام تسلیت رفقای سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینست-مائوئیست-عمدتا مائوئیست)

به مناسبت درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان

********************

مقالات سابق حزب کمونیست( مائوئیست ) افغانستان را در بخش شعله جاوید دوره سوم مطالعه نماید