Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

ظرفیت جان‌بازی‌های عظیم فرزندان مردم را در مسیر اصولی
مبارزه و مقاومت همه جانبه علیه اشغال‌گران و خاینین ملی سوق دهیم

کشور ما در طول 177 سال تاریخ معاصر خود، از سال 1839 میلادی تا کنون، مداوماً یک کشور فیودالی و نیمه‌فیودالی تحت‌سلطۀ استعمار و امپریالیزم بوده است. تقریباً60 در صد تمام این دوران را افغانستان در حالت مستعمراتی- فیودالی یا مستعمراتی- نیمه فیودالی قرار داشته است: 80 سال تحت سلطۀ استعمارگرانۀ انگلیس، 10 سال تحت اشغال سوسیال امپریالیزم شوروی و اکنون از 15 سال قبل تا امروز تحت اشغال امپریالیست های امریکایی و متحدین شان.
در چنین حالتی تضاد عمده در کشور تضاد ملی مردمان کشور با اشغال‌گران و رژیم دست‌نشاندۀ اشغال‌گران است و وظیفۀ عمدۀ مبارزاتی مردمان کشور مبارزه و مقاومت علیه اشغال‌گران و خاینین ملی دست‌نشاندۀ شان، هم‌چنان‌که در ایام سلطۀ استعمارگرانۀ انگلیس و اشغال سوسیال امپریالیزم شوروی چنین بود. قدر مسلم است که در چنین حالتی نیز نمی‌توان تمامی مبارزات مردمان کشور را به مبارزه و مقاومت صرف علیه ستم ملی اشغال‌گرانۀ امپریالیستی و خیانت ملی رژیم دست‌نشانده خلاصه کرد. مبارزات مردمی علیه استثمار طبقاتی و ستم ملیتی و ستم جنسیتی همچنان ادامه می‌یابند و باید ادامه یابند. اما این مبارزات باید در پیوند با تضاد عمده در کشور و وظیفۀ عمدۀ مبارزاتی مردمان کشور یعنی در پیوند با مبارزه و مقاومت علیه اشغال‌گران و رژِیم دست‌نشاندۀ اشغال‌گران و در تابعیت کلی از آن در نظر گرفته شود و پیش برده شود.
بنابرین نمی‌توان- و نباید- مبارزات مردمی علیه استثمار طبقاتی و ستم ملیتی و ستم جنسیتی را در عدم تابعیت از مبارزه و مقاومت علیه اشغال‌گران و رژیم پوشالی پیش برد. پیش‌برد این‌چنینی مبارزات مذکور شاید بتواند کم و بیش اصلاحاتی به وجود بیاورد ولی قطعاً مورد سوء استفادۀ اشغال‌گران و خاینین ملی قرار می‌گیرد و در نهایت به نفع آنها تمام می‌شود.
به‌طور مشخص باید قاطعانه تأکید کرد که مبارزات عادلانۀ ملیت‌های تحت ستم کشور در رفع این یا آن نشانۀ شوونیزم و ستم ملیتی، علیرغم برحق بودن ذاتی خود، مادامی که در تابعیت از مبارزه و مقاومت علیه اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی پیش برده نشود، در نهایت به ضد خود بدل شده و تفرقۀ ملی به نفع دشمنان عمدۀ کشور و مردمان کشور را دامن خواهد زد.
بدتر از آن، اگر این "مبارزات" از همان ابتدا در پیوند با اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی شکل بگیرد و طبق نقشه و هدایت بخش‌هایی از آن‌ها پیش برده شود، فقط و فقط می‌تواند پیاده کنندۀ شعار استعماری معروف "تفرقه بینداز و حکومت کن" باشد و به تحکیم و تعمیق بیشتر حالت اشغال کشور و حاکمیت پوشالی رژیم دست نشانده منجر گردد.
"جنبش روشنایی" نه تنها از همان ابتدای شکل‌گیری اش بخشی از مبارزه و مقاومت علیه اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشانده نبوده است بلکه در پیوند و در تابعیت از آن مبارزه و مقاومت نیز پیش نرفته است. اصولاً تلاش بخاطر بهره‌مندی بیشتر از پروژه‌های اقتصادی اشغال‌گرانۀ امپریالیستی در چهارچوب رژیم پوشالی و نهادهای به اصطلاح جامعۀ مدنی ساخته و پرداختۀ اشغال‌گران امپریالیست فقط و فقط می‌تواند دارای همین‌گونه مضمون و مسیر حرکی باشد.
چقدر معامله‌گر و منفعت‌پرست اند اشخاص و حلقاتی که بر سر بهره‌مندی بیشـتر از خیـرات اغـنیای جهان‌خوار، به قیمت فراموش کردن کامل استقلال کشوری و آزادی ملی، حرکتی براه می‌اندازند که ثمرۀ تلخ آن به‌خاک و خون افتادن چند صد نفر از فرزندان مردم در مرکز شهر کابل در روز دوم اسد است. با چه زبانی می‌توان بازماندگان بخاک‌وخون‌افتادگان این مصیبت عظیم را تسلیت گفت؟
عاملین اصلی این جنایت عظیم، چه داعشیان باشند، چه رژیم دست‌نشانده، چه اشغال‌گران امپریالیست و چه همۀ شان به درجات مختلفِ مستقیم و غیر مستقیم، سزاوار صد نفرین و نکوهش هستند و سزاوار انتقام‌گیری های ملی مردمی و انقلابی سخت و شدید که باید برای اجرای کین‌توزانۀ آن با تمام توش‌وتوان آمادگی گرفت. برعلاوه قاطعانه باید گفت که اشخاص و حلقات معامله گری که ظرفیت جان‌بازی‌های عظیم فرزندان مردم را این‌گونه هدر می‌دهند و خون آن‌ها را در راه تأمین منافع حقیرانۀ شان به حراج می‌گذارند، نیز خاینینی هستند که باید از صفوف فرزندان مردم اخراج گردند تا ظرفیت جان‌بازی‌های عظیم فرزندان مردم در راه تأمین استقلال کشوری، آزادی ملی و انقلاب مردمی در کشور براه افتد و در قدم اول سیلاب بنیان‌کن جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست‌نشاندۀ‌شان در مسیر انقلاب دموکراتیک نوین در کشور گردد.
اما در عین حال، صریحاً باید گفت که ما هم باید تقصیر و کوتاهی خود را صادقانه و فروتنانه بپذیریم و با تمام قوت و توان برای جبران کوتاهی‌های مبارزاتی تا کنونی خود در مسیر تدارک برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران و خاینین ملی بکوشیم و قاطعانه مسئولیت‌های نظری و عملی مان را بر عهده بگیریم.     


مرگ بر اشغال‌گران امپریالیست، رژیم دست‌نشانده و اشغال‌گران مرتجع داعشی!
به پیش در مسیر تدارک برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران و خاینین ملی!


حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
9 اسد 1395 (29 جولای 2016)

 

www.sholajawid.org

sholajawid2@hotmail.com